Boek uw afspraak!
1

Algemene voorwaarden voor Vivian Raats

Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Praktijk: Vivian Raats Holistisch Coach 

Cliënt: de persoon die gebruik maakt van de diensten van de praktijk. Behandeling: de behandeling(en) die de praktijk aanbiedt, waaronder Transformational Cupping. 

Therapeut: de persoon die de behandeling uitvoert. 

Toepasselijkheid 

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk en de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Afspraken 

 1.  Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen of verzetten van de afspraak is de praktijk gerechtigd om de volledige kosten van de behandeling in rekening te brengen. 

Behandeling 

 1.  De praktijk zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut mag worden verwacht. De praktijk kan echter niet garanderen dat de behandeling(en) het beoogde resultaat zullen bereiken. De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en 

volledige informatie over zijn/haar gezondheid. 

Aansprakelijkheid 

 1.  De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

Betaling 

 1.  Betaling dient contant of per bankoverschrijving te geschieden na afloop van de behandeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Geheimhouding 

1.De praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Klachten
1. 
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de therapeut. De praktijk zal zo spoedig mogelijk een passende oplossing aanbieden. 

Toepasselijk recht en geschillen 

Nederlandse wetgeving

1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de praktijk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Contra-indicaties voor Transformational cupping: 

 1.  Inflammatoire en/of ernstige (huid)aandoeningen: bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, rosacea of ernstige acne. 
 1.  Zwangerschap: Over het algemeen wordt het ook afgeraden te cuppen bij het geven van borstvoeding, dit komt door de vrijgemaakte afvalstoffen die opnieuw in je systeem komen. Luister hierbij naar jouw eigen gevoel en/of dat van je huisarts/verloskundige. 
 1. Bloedstollingsproblemen: bijvoorbeeld hemofilie of gebruik van bloedverdunners.
 2. Koorts: wanneer de lichaamstemperatuur verhoogd is. 
 3.  Lage bloeddruk: wanneer de bloeddruk te laag is kan cupping leiden tot duizeligheid of flauwvallen. 
 1. Kanker

Ik ga akkoord en geef toestemming tijden een behandeling dat: 

Ik weet dat een cupping behandeling sterk wordt afgeraden als een van de bovenstaande aandoeningen van toepassing is. 

Ik begrijp dat er risico verbonden is aan een cupping behandeling. 

Ik begrijp en stem toe dat in het zeldzame geval van irritatie of ontsteking ik meteen contact opneem met mijn behandelaar. Eventuele dokterskosten zijn voor mijn eigen rekening. 

Door het boeken van een afspraak en het ondergaan van de behandeling, bevestig ik dat ik de informatie heb gelezen en begrepen en dat ik akkoord ga met de voorwaarden.